ในส่วนของโครงการเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงตามความคิดริเริ่มหรือการปฏิบัติต่างๆช่วงการกำหนดโครงการหรือแม้แต่การปฏิบัติเพื่อทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของบริษัทที่ได้วาง ในส่วนแรกจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินโครงการอย่างแน่นอนว่าจะดำเนินโครงการเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแก้ไขปัญหาในส่วนใดของบริษัท และทรัพยากรที่ต้องใช้ในบริษัทหรือแม้แต่ต้นทุนในการทำงานหากลงทุนในโครงการต่างๆแล้วบริษัทจะได้ผลประโยชน์อะไรในส่วนนี้ต้องทำเป็นข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อให้มองง่ายมากที่สุด มีการรวบรวมข้อมูลหรือผลงานวิจัยเข้ามาร่วมด้วยกัน

เพื่อให้ดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมมากที่สุด โครงการต่างๆกระตุกตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและดำเนินโครงการไปได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดของบุคคลหรือแม้แต่ตัวโครงการก็ตาม

โครงการพัฒนาบุคคลจะทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาความสามารถของบุคลากรต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนาของบริษัทอยู่เสมอในส่วนนี้เองจะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนในการทำงานใหญ่ๆ

1 ความคิดริเริ่มในการทำโครงการ โครงการต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาหรือถูกจะทำขึ้นมาจะต้องมีการจุดประกายจากปัญหาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการที่อยากพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในบริษัท จำเป็นจะต้องมีความคิดขึ้นมาว่าอยากแก้ไขปัญหาส่วนใดหรือยังดำเนินโครงการไปในทิศทางใดในส่วนนี้เองจะเป็นต้นแบบของโครงการว่าโครงการต่อจากนี้จะถูกผลิตไปในทิศทางใดต้องมีการสำรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของบริษัทรวมถึงความต้องการของคนในบริษัทมากที่สุดและมีความต้องการในการทำงานในส่วนนี้หรือไม่

2 การกำหนดระยะเวลาในการทำโครงการ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเวลาก็คือทรัพยากรหนึ่งอย่างที่บริษัทจะต้องลงทุน การลงทุนไปแล้วใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือบุคคลต่างๆจำเป็นจะต้องมีการวางเวลาให้เหมาะสมและแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้โครงการเหล่านี้สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำได้หากเวลาที่ทำใช้ระยะเวลามาก ที่มาลงทุนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นในส่วนของการกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการทำโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง 

3 ปฏิบัติหรือจัดทำโครงการ การจัดทำโครงการเป็นส่วนของการดำเนินงานที่จะต้องพึ่งการปฏิบัติงานจากบุคลากรต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้เองแผนได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างและใช้เวลาเท่าไหร่ ในส่วนนี้ก็เพียงแต่เป็นการปฏิบัตินำทรัพยากรทั้งหมดระดมใช้เพื่อทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงหรือดำเนินโครงการให้ตรงกับเวลาที่ได้วาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาหรือจะทำโครงการก็จะต้องมีเวลาในการจัดทำเพื่อดำเนินงานหรือใช้ทรัพยากรต่างๆ

4 การนำไปปฏิบัติ เมื่อจัดทำโครงการเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรหรือการจัดทำเพื่อทำให้ใช้งานต่างๆมีการทำงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำบุคลากรเหล่านั้นที่ถูกพัฒนาแล้วไปใช้งานให้เหมาะสมต่อความต้องการหรือตรงกับแผนงานในการก่อตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

By admin