จากมาตรการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลไทยได้มีนโยบาย ออกป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดในครั้งนี้  ต่างก็มีหลายๆ มาตรการที่ตรงใจกับประชาชนและไม่ตรงใจบ้าง นานาจิตตังกันไป ซึ่งทางรัฐบาลเองนั้นก็พยายามทำให้ดีที่สุด และล่าสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้

ได้มีการเห็นชอบให้กำหนดนโยบายให้ใช้ไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกินห้าแอมป์ จากห้าสิบหน่วยต่อเดือนเป็นเก้าสิบหน่วยต่อเดือน รวมถึงการเห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกินห้าแอมป์เป็นระยะเวลาไม่เกินหกเดือน

ของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ

เพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนั้น ได้ขยายเป็นวงกว้างกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย จึงทำให้จะมีการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวนห้าสิบหน่วย ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งจากสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบอยู่ในนี้ ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีและอาจะส่งผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวในปัจจุบัน ที่ไม่อาจสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการเสนอมมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิดตัวนี้ ซึ่งจะช่วยให้ทางประชาชนมีไฟฟ้าใช้ฟรีที่มากขึ้นจากเดิมห้าสิบหน่วย เพิ่มอีกสี่สิบหน่วย รวมเป็นทั้งสิ้นเก้าสิบหน่วย และหากทางบ้านใดนั้นมีการใช้ไฟฟ้าที่เกินจำนวนตามที่กระทรวงได้เพิ่มไปให้แล้วนั้น

ในส่วนเกินที่ต้องชำระ ทางกระทรวงมหาดไทยยังได้ให้ทางการไฟฟ้าอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นภาคครัวเรือนนั้น สามารถขยายเวลาในการชำระค่าไฟฟ้าได้ออกไปอีกถึงหกเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน จนไปถึง เดือนสิงหาคม นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางและตอบสนองต่อนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนอยู่กับบ้านมากขึ้น

เพื่อลดการสัญจรไปมา และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้ไวรัสโควิดนี้อีกทางหนึ่ง และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสตัวนี้ ยังไม่คลี่คลาย ทางกระทรวงจะมีมาตรการช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

 

 

สนับสนุนโดย   gclub

By admin